Vilafamés pioner en la regulació en contra de les centrals fotovoltaiques

L’última proposta de construcció que s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat d’una megaplanta fotovoltaica de 250MWp/250MWn denominada Valentia Edetanotum FV1 planejada entre els termes de Vilafamés i Cabanes i d’una línia aèria d’alta tensió connectada amb Onda ha tornat a posar en qüestió el futur d’aquestes construccions al municipi. L’Ajuntament de Vilafamés va suspendre l’atorgament i l’admissió a tràmit de qualsevol llicència i autorització que tinga per objecte la implantació de centrals fotovoltaiques, plaques solars i eòliques. Aquesta restricció, realitzada el febrer del 2022, va ser pionera i seguida per molts altres municipis d’arreu de la Comunitat per la ferma oposició a aquest tipus de construccions amb repercussions negatives per als paratges naturals i les localitats.

Durant els últims mesos, el consistori ha treballat a correcuita per regular i modificar el Pla General d’Ordenació Urbana per a restringir parcialment la instal·lació d’aquestes construccions. Tot i això, la llei ordena que un percentatge mínim del terme municipal siga compatible amb aquesta activitat. El consistori ha delimitat zones on l’impacte siga el menor possible i no tinga cap afecció en altres condicionants. La modificació del pla general ha estat redactada i tramitada a la Generalitat Valenciana per a la seua pròxima aprovació. El Pla General, que data del 2003, no contemplava la prohibició expressa d’aquest tipus de construccions i, per tant, obria una finestra legal a la seua existència. En aquesta regulació s’ha destinat també zones per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum properes als nuclis habitats o industrials.

Aquesta disposició està en consonància amb la postura negativa emesa per Vilafamés davant la MAGDA, línies de molt alta tensió que circularan pel terme municipal de Vilafamés des de la Plana Baixa fins a Morella.

Licencia ambiental Jesús Martínez (La Pelejana)

Sol·licitada llicència ambiental a favor de Jesús Martínez Belllés (LA PELEJANA), per a “segona ampliació d’explotació ramadera ovina (nau i caseta prefabricada mobil-home), pol. 2 parcel·la 275.

En compliment amb l’article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedeix a obrir període d’informació pública per terme de vint dies des de la inserció d’aquest Anunci en el Tauló d’Edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients.

L’expedient objecte d’aquesta informació es troba dipositat en les dependències d’aquest Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d’oficina.