juego lucky jet
agropacifico.mx

L’ajuntament de Vilafamés, ha establit un Punt d’Informació Cadastral (PIC), gràcies al qual el ciutadà té a la seua disposició informació cadastral, amb tots els avantatges de l’Oficina Virtual del Cadastre, sense més condicionaments que la mera sol·licitud de la prestació del servei.

Gràcies al PIC, qualsevol ciutadà podrà consultar lliurement les dades no protegides i de cartografia digital sobre els béns immobles incorporats en la Base de Dades Nacional del Cadastre i sol·licitar certificació electrònica sobre els mateixos. També, els titulars cadastrals podran obtenir certificació de les dades protegides referent a les seues propietats.

Per tant, els serveis d’informació cadastral, tant de dades com de cartografia cadastral, que el PIC de l’ajuntament de Vilafamés pot subministrar, són:

  1. Serveis de consulta lliure per a qualsevol ciutadà i certificació electrònica de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.
  2. Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades cadastrals protegides, relatius als béns immobles de la seua titularitat.
  3. Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular, relativa al propi sol·licitant.

Per a accedir a aquesta informació haurà de presentar-se una sol·licitud, en la qual únicament es farà constar:

  • la identitat del sol·licitant
  • la informació requerida
  • la consignació del nombre d’identificació fiscal del titular cadastral

en cas que es tracte d’informació protegida i no puga personar-se el titular cadastral, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa de la representació o autorització amb que s’actue i còpia del DNI del titular cadastral.

La sol·licitud d’informació i, si escau l’autorització, haurà de presentar-se amb els models oficials que es troben a la disposició dels interessats en el PIC o bé obtenir-los a través del següent enllaç:

www.catastro.meh.es/ayuda/formularios_pic/formularios_pic.htm

L’atenció al públic es realitzara de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 14:00 h.