En aquesta pàgina es publicaran les resolucions per a la concessió d’adhesius relatives a l’accés a casc històric artístic per a veïns/nes. Els adhesius es repartiran setmanalment, en cada resolució estarà indicat els/les veïns/nes (DNI i matrícules) que hauran de passar a recollir-les cada setmana. En cas de no personar-se el/la titular del vehicle s’haurà d’aportar autorització expressa del/a titular per poder recolliar-la.
En arribar a l’Ajuntament s’hauran d’adreçar a recepció, on se’ls lliurarà els adhesius corresponents havent signat abans la recepció d’aquests. No cal demanar cita prèvia.
En cas de dubte, contactar mitjançant el següent telèfon: 964 32 90 01

Documents