I Concurso Internacional de composición musical para bandaConvocatòria del “I Concurs Internacional de composició musical per a banda *Vila de Vilafamés*. Termini per a la presentació de composicions fins el dia 27 de juny a les 14:00 h.

L’Ajuntament de Vilafamés, convoca el I CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ MUSICAL PER A BANDA “VILA DE VILAFAMÉS“, amb l’objectiu de, fomentar i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música i també per a estimular la creativitat dels compositors d’aquesta especialitat instrumental, així com contribuir a augmentar el catàleg de composicions per a banda.

BASES:

Primera: Podran participar compositors de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys i sense limite d’edat.

Segona: Les composicions han de ser originals, si la partitura ha sigut interpretada o premiada en un altre concurs, la participació en aquest concurs quedaria anul·lada i sense efecte.

Tercera: El títol de l’obra la triarà l’Ajuntament de Vilafamés.

Els concursants han de presentar la partitura amb un títol relacionat amb l’entorn de la Vila de Vilafamés (Història, Tradicions, Llocs emblemàtics, Cultura i Art, etc…), aquesta es presentarà per triplicat, al final de les bases es troba la instrumentació corresponent. Les obres podran presentar-se manuscrites (sempre que siga llegible), impreses o amb tractament informàtic.

Quarta: Les obres presentades al concurs deuran classificar-se dins de la modalitat d’Obra Simfònica per a Banda, i deuran tenir una durada aproximada d’un mínim de vuit minuts i un màxim de dotze minuts.

Cinquena: Les obres seran presentades o enviades a l’Ajuntament de Vilafamés, en dos sobres diferenciats A i B.

En el sobre A l’interessat aportarà les dades identificatives (nom, cognoms, domicili, telèfon, e-mail) a més d’una declaració formal i signada que acredite que l’obra presentada és pròpia i inèdita, que no ha sigut editada ni tampoc estrenada, que accepta totes i cadascuna de les condicions establides en les bases i una fotocòpia del DNI.

En el sobre B s’inclouran tres còpies de les partitures i una breu explicació d’en què es va inspirar (del poble de Vilafamés) per a compondre l’obra.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 27 de juny a les 14:00 h. La composició guanyadora serà estrenada per la Banda de Música de l’Associació Cultural la Roca de Vilafamés en el concert que es realitzarà el dia 16 d’agost de 2015 amb motiu de la Serenata al Bou.

Sisena: El jurat estarà format per dues persones del món de la música de reconegut prestigi i de solvència professional i el director de la Banda de Vilafamés, l’ajuntament proposarà un quart membre que no tindrà vot i que farà les funcions de Secretari. La decisió del jurat serà inapel·lable.

En el supòsit que les obres presentades no tinguen el nivell exigible, i segons el parer del jurat, el premi podrà quedar desert. La proposta del jurat serà aprovada per resolució de l’Alcaldia.

Setena: Queda establit un PRIMER premi de 1.000,00 € euros per a la Composició guanyadora i l’edició a càrrec de CAP MUSIC Editors S.C. i promoció de la mateixa. El premi estarà subjecte a retenció de l’IRPF.

El jurat podrà concedir tots els Esments d’Honor que considere oportunes sense estar aquestes remunerades econòmicament, sent aquestes editades i promocionades per CAP MUSIC Editors S.C.

Per a una major difusió de l’obra guanyadora i els possibles Esments d’Honor atorgades pel jurat, l’edició d’aquesta partitura serà a càrrec de CAP MUSIC Editors S.C., reservant a nom de l’autor tots els drets morals que li pertanyen, cedint aquest últim a l’Ajuntament de Vilafamés i si escau a CAP MUSIC Editors S.C. els drets patrimonials. Sent aquestes obres programades en el curs 2015-2016 de Direcció de l’Acadèmia STUDY (http://www.capmusiceditors.com/study).

Octava: Als dos mesos a partir del veredicte del jurat les composicions no premiades i sempre a requeriment de l’autor podran ser retirades de l’Ajuntament de Vilafamés, quan acabe el termini les composicions no retirades seran eliminades. El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les bases per part de tots els concursants, per açò no podran impugnar-les una vegada formalitzada la presentació. Aquestes bases queden dipositades sota la supervisió de l’Ajuntament.

Instrumentació esmentada en la base tercera:

Score (Director)
Flautí
Flauta 1a i 2a
Oboé 1r i 2n
1r Fagot ( 2 opcional )
Clarinet requint (Mib)
Clarinets (Sib) Pral. (opcional), 1r, 2n i 3r i Clarinet baix
Saxofons alts (Mib) 1r i 2n
Saxofons tenors (Sib) 1r i 2n
Saxofons barítons (Mib)́
Trompes (Fa) 1a, 2a, 3a i 4a
Trompetes (Sib) 1a, 2a i 3a
Trombons (Do) 1r, 2n i 3r
Trombó baix (opcional)
Bombardinos (Do i Sib) 1r i 2n
Tubes (Do)
Percussió (completa: membranes, làmines…) fins a un màxim de 6 intèrprets.

cartel I Concurso Internacional de composición musical para banda

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).