Projectes singular d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020

Projecte: Millora i renovació enllumenat públic (2018). Eixample urbà de Vilafamés

Objecte del projecte: Renovació de l’enllumenat públic exterior en el municipi de Vilafamés, actuant en 317 dels 902 punts de llum existents, substituint les actuals lluminàries proveïdes amb llums de vapor de sodi d’alta pressió per lluminàries LED més eficients, i actualitzant 4 dels 12 quadres de comandament existents per a adaptar-los a la normativa vigent. Amb la substitució de 317 punts de llum es disminuirà la potència de 44.08 kW a 24,37 kW i s’aconseguirà un estalvi energètic estimat del 55’93 %.

Objectiu específic: OE 432: Eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics.

Mesura: 06. Renovació de les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior.

Inversió elegible admesa: 136.548,00 €

Cost elegible màxim admés: 136.548,00 €

Ajuda a atorgar (cofinançament FEDER): 68.274,00 €

Taxa de cofinançament FEDER que correspon a l’operació segons l’Eix prioritari i Categoria de regió a que pertany: 50 %

Indicadors de productivitat previstos en el Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS). Resultats previstos per al projecte:

Indicadors (unitat de mesura): CO34 tCO2/any – Valor indicador: 53.18

Indicadors (unitat de mesura): EOO1Z ktep/any – Valor indicador: 0.0088

El projecte, també ha comptat amb el finançament de la Diputació de Castelló a través del Pla de Cooperació Provincial d’Obres i Serveis per a l’exercici 2020, amb un import de subvenció de 34.582,05 €