Programa d’Energies renovables i Biocarburants 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Projecte: Substitució de calderes per una caldera de biomassa de condensació en el Poliesportiu Municipal

Objecte del projecte: Substitució de les calderes actuals per una de biomassa de condensació

Objectiu temàtic: OT4. Afavorir el pas d’una economia baixa en carboni en tots els sectors

Objectiu específic: OE 412.- Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’Energies Renovables 2011-2020 i en el seu cas, amb la planificació de les Comunitats Autònomes.

Mesura:

Inversió elegible admesa: 23.320,00 €

Cost elegible màxim admés: 21.903,71 €

Ajuda a atorgar (cofinançament FEDER): 9.463,82 €

Resultats previstos per al projecte:

Hores previstes de funcionament anual: 2000 h/any

Consum anual previst de biomassa: 8500 kg/any

Poder calòric de la biomassa (PCI): 4,9 kWh/kg

Estalvi econòmic anual: 1.423,00 €/any