Fallat el III concurs de fotografia del PNM Sant Miquel

logo_pnmEl dia 23 de setembre es va donar a conéixer el resultat del concurs de fotografia del PNM Sant Miquel “Paratge Descobert”

Per Resolució d’Alcaldia número 2016-0605 de 22/09/2016 i 2016-0618 de 28/09/2016, s’ha resolt el següent:

Aprovar la relació de premiats al concurs de fotografia III CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM – SANT MIQUEL “PARATGE DESCOBERT” que queda fixada en la sigüent:

Premi al Paisatge:
— «Atardecer en Sant Miquel», autor: ALBERTO NAVARRO CANTAVELLA, Premi: 300,00 euros i diploma.

Premi a la fauna i la vegetació:
— «A mig camí», autor: ALBA IRIS BALDAYO FORÉS, Premi: 300,00 euros i diploma.

Premi al Patrimoni cultural:
— «Sant Miquel tot mirant a ponent», autor: ALEJANDRO GÓMEZ VIVES, Premi: 300,00 euros i diploma.

El que es fa públic, de conformitat amb allò disposat a la Resolució d’Alcaldia núm. 2016-0605 de 22/09/2016.

Convocatòria concurs de cartells anunciadors festes patronals 2016

L’ajuntament ha convocat el concurs de cartells anunciadors de les festes patronales 2016. Les obres podran presentar-se fins el dia 30 d’abril.


cartell_festes_2015_webBases de la convocatòria del Concurso de cartells anunciadors festes patronals 2016

1º.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit d’edat. En cas de la participació de menors d’edat, s’haurà d’aportar autorització dels pares o representant legal del menor.

2º.- La temàtica del cartell haurà de mantenir relació amb les festes de la vila. Podent-se lliurar dues obres com a màxim per participant.

3º.- El cartell haurà d’adoptar forma vertical amb una superfície de 40×56 cm. muntat sobre “cartó-ploma” o suport rígid, deixant un marge de 2 cm. en el seu contorn.

4º.- Els treballs poden realitzar-se mitjançant qualsevol tècnica.

5º-. En els originals haurà de figurar de forma visible l’escut de la Vila i la inscripció:

“FESTES PATRONALS VILAFAMÉS 2016 DEL 12 AL 21 D’AGOST”

6º.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran responsables, davant l’ajuntament i enfront de tercers, del compliment de l’establit en aquestes bases. Es presentaran sense signar, adjuntant un sobre tancat en que al seu exterior figure el títol de l’obra i en el seu interior les dades de l’autor/a:

Nom i cognoms
Adreça
Edat
Telèfon de contacte

Quan el cartell estiga realitzat mitjançant alguna aplicació informàtica de disseny, s’haurà d’aportar, a més de l’original imprés, còpia en CD para la seua reproducció.

7º.- Els treballs podran ser lliurats en l’Ajuntament de Vilafamés de 9 h a 14 h fins al 30 d’Abril de 2016.

8º.- S’atorgarà un únic premi de 300 Euros. La persona premiada aportarà factura o rebut per l’import del premi que li haja sigut adjudicat. Aquest import no estarà subjecte a retenció d’IRPF d’acord amb l’article Art. 75.3 f) del RD 439/2007 en ser la base de retenció no superior a 300 euros.

9º.- Els cartells presentats s’exposaran en la Sala Quatre Cantons, els dies 6, 7 i 8 de Maig de 2016.

10º.- L’Alcalde, a proposta de la Comissió de Festes, nomenarà un jurat el fallo del qual serà inapel·lable. Aquest jurat no solament valorarà la qualitat artística del treball sinó també l’expressivitat com a anunci de les festes.

11º.- La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 5 de Maig de 2016.

12º.- L’Alcalde, com a òrgan competent de l’Ajuntament, adjudicarà els premis d’acord amb l’acta del jurat.

  • L’obra guanyadora no serà retornada al seu autor, cedint aquest els drets sobre el seu treball a l’ajuntament de Vilafamés.
  • Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a partir del dia 9 de Maig.
  • La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases anteriorment citades.
  • Els cartells no retirats en el termini d’un mes des de la finalització de l’exposició passaren a ser propietat de l’ajuntament.