juego lucky jet
agropacifico.mx

OBJECTIU:

Regularitzar el procés d’adjudicació de les posicions dels cadafals, mitjançant un procés legal. Que els diners recaptats puguen ser declarats i puguen contribuir a pagar part de les festes de forma completament legal i transparent.

ORDENANÇA:

Calia ficar el preu real de mercat, per això s’ha aprovat una ordenança. La qual estableix diferents zones depent dels preus dels darrers anys. S’ha fet una mitjana dels preus dels darrers 5 anys (on els preus eren més baixos que els anys anteriors) i s’ha establert com a preu de cada zona la mitjana de la posició de cadafal més barat. Els preus inclouen els 100 euros del bou corregut, però no els tres dies de lloguer d’1 taula i 10 cadires.

PROCEDIMENT:

FASE 1: A l’Ajuntament i el 3 d’agost de 18.00 h a 19.00 h – Cambra agrària

Cada quadrilla presentarà una proposta econòmica com a mínim en tres zones diferents, sempre amb un valor superior o igual al que regula l’ordenança. S’entregarà divendres 4 d’agost a les 19 hores a la cambra agrària, i també es podrà presentar amb anterioritat per registre a l’Ajuntament.

Cada quadrilla presentarà al registre de l’Ajuntament o el dia 3 d’agost de les 18.00 h a 19.00 h a la cambra agraria en sobre tancat. La sol·licitud i una relació dels components de la quadrilla (3 o 4 persones) en el  Sobre A. I 3 propostes econòmiques, de 3 diferents zones com a mínim en el Sobre B.

Document a entregar:

Als sobres cal escriure fora:

  • Sobre A: “Sobre A: Documentación administrativa”
  • Sobre B: “Sobre B: Preposición económica”
  • I un sobre amb els Sobre A i B amb “Proposición para tomar parte en el procedimiento para la adjudicación del uso privativo del dominio público mediante la instalación de entablados o cadafales para disfrute por las peñas en la Pl. La Font durante los festejos taurinos celebrados en fiestas patronales Vilafamés agosto 20018”

FASE 2: 3 d’agost – 19.00 h – Cambra agrària

Una vegada presentades totes les propostes, s’obriran els sobres i per a cadascuna de les zones, s’agafaran les millors propostes fins al doble de les posicions d’aquesta zona. En cas d’empat seran totes incloses.
Començarà una segona ronda a viva veu (subhasta) entre les quadrilles que estiguen entre les propostes seleccionades. La primera zona serà la més cara i el preu d’eixida serà el més alt entre totes les propostes seleccionades. Començarà la “puja”, qui oferisca la millor oferta elegirà la posició dins d’aquesta zona. Una vegada adjudicada una posició, la quadrilla guanyadora serà exclosa de totes les altres propostes que haja presentat en altres zones deixant lloc a altres quadrilles. Es continuaran adjudicant les diferents posicions de la zona actual i el preu d’eixida continuarà sent la millor proposta d’entre les que queden en el procés. D’aquesta manera s’aniran adjudicant totes les posicions de la zona. Seguidament es continuarà amb la segona zona més cara i es repetirà aquest procediment.
Una vegada adjudicat el cadafal, s’haurà de fer un ingrés al compte de l’Ajuntament (s’indicarà el compte i el concepte el dia 4 d’agost), hi haurà temps de fer l’ingrés fins al 11 d’agost.

  1. Es començarà a adjudicar per la zona més cara (Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 1, Zona 6 i Zona 7)
  2. S’ordenaran les propostes econòmiques de major a menor per zona
  3. Participaran en la subhasta les millors propostes fins al doble de les posicions de cada zona. En cas d’empat, seran incloses totes les afectades
  4. Comença la subhasta entre els seleccionats, qui més oferisca elegirà la posició de cadafal. Preu d’eixida el més alt entre les propostes
  5. La quadrilla guanyadora serà eliminada de la zona actual i de les altres que haja presentat i donarà pas a quadrilles que no entrarien
  6. Es continuaràn adjudicant les altres posicions de la zona fins a completar-la
  7. Una vegada completada, es continuarà amb les següents zones seguint l’ordre establert

Presentació explicativa del procediment: Presentació