cartell_concurs_pintura_2014_siD’acord a allò que estableix a les basses de la convocatòria, es fa públic el resultat del IX Concurs Nacional de Pintura Ràpida de Vilafamés 2014.

ANUNCI EN LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT DE LA LLISTA DE PREMIATS DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 2014

Per Resolució d’Alcaldia 2014-0823 de data 10.11.2014, s’ha resolt el següent:

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA (DECLARACIÓ DE PREMIATS)

Vist que per Resolució d’Alcaldia 2014-752 de data 13.10.2014 l’Ajuntament de Vilafamés, amb el propòsit de fomentar la cultura i les arts plàstiques va aprovar la convocatòria i bases per a la celebració de l’IX CONCURS NACIONAL DE PINTURA RÀPIDA DE VILAFAMÉS.

Vist que es va emetre informe de Secretaria-Intervenció sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Vist que es va convocar el concurs de pintura i es van aprovar les bases reguladores del mateix.

Vist que es va celebrar la valoració de les obres presentades per part del Jurado.

Vista la proposta de premiats del Jurado qualificar.

De conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 2/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar la relació de premiats en l’IX CONCURS NACIONAL DE PINTURA RÀPIDA DE VILAFAMÉS que queda fixada en la següent:

Primer premi: PASCUAL GIMENO MONTALAR
Segon premi: ADRIÁN MONPARLER DE L’ENCARNACIÓ
Segon premi: EMILIO CARDENAS GOMEZ
Tercer premi: JOSÉ ANTONIO CAMPOS MARTÍN

SEGON. Publicar en la web municipal www.vilafames.es i xarxes socials que tinga presencia l’ajuntament el resultat de l’IX CONCURS NACIONAL DE PINTURA RÀPIDA DE VILAFAMÉS celebrat en el Municipi.”

El que es fa públic, de conformitat amb el que es disposa en la Resolució d’Alcaldia de data 10.11.2014

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).