Sol·licitada llicència ambiental a favor de Jesús Martínez Belllés (LA PELEJANA), per a “segona ampliació d’explotació ramadera ovina (nau i caseta prefabricada mobil-home), pol. 2 parcel·la 275.

En compliment amb l’article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedeix a obrir període d’informació pública per terme de vint dies des de la inserció d’aquest Anunci en el Tauló d’Edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients.

L’expedient objecte d’aquesta informació es troba dipositat en les dependències d’aquest Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d’oficina.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).