Industrias Cevima, S.L. sol·licita llicència ambiental

chatarras_oxidadas123rf_3077Sol·licitada llicència ambiental per a emmagatzematge a l’engròs de maquinària i ferralla i indústria de transformació de paper i cartró en Pol. Ind. Vilafamés I, 17 (llic. ambiental 1/16) a favor d’INDUSTRIAS CEVIMA S.l., amb C.I.F.: B-12.937.124, i amb domicili a l’efecte de notificació en Av. Fabián Ribes, 89, de VILAFAMES.

En compliment amb l’article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedeix a obrir període d’informació pública per terme de vint dies des de la inserció d’aquest Anunci en el Tauló d’Edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulin les al·legacions que tinguen per convenients.

L’expedient objecte d’aquesta informació es troba dipositat en les dependències d’aquest Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d’oficina.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).