Beques per a l’assistència al Curs d’Estiu de l’UJI 

Amb la finalitat de propocionar formació artística entre estudiants i professionals vilafamesins, el Museu el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni convoca unes beques finançades per l’Ajuntament de Vilafamés, per assistir al Curs d’Estiu de la Universitat Jaume I: «Permeables. Educació, art i entorn», que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de juliol de 2017 al Campus universitari, MACVAC (Vilafamés) i MIAU (Fanzara).

Poden sol·licitar aquestes ajudes l’estudiantat matriculat a la Universitat Jaume I amb domicili familiar a Vilafamés. També la població en general de Vilafamés que pretenga una millora personal en el camp de la formació en el món de l’art.

Els imports de les ajudes ascendeixen a un total de 660,00 €, sent l’import individual màxim de 60,00 € per a l’estudiantat i de 90,00 € en general.

Les sol·licituds es formalitzaran al Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. A la sol·licitud s’haurà d’ajuntar la següent documentació acreditativa:
a) Matrícula al curs d’estiu i justificant del seu pagament
b) En el seu cas, acreditar ser estudiant de la Universitat Jaume I
c) Expedient acadèmic amb la nota mitjana
d) Volant d’empadronament o, si és procedent, volant històric de convivència

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 5 de juliol de 2017 a la Secretaria del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (C/ Diputació, núm. 20 – Vilafamés).

Més informació al MACVAC <http://macvac.vilafames.es/convocatoria-ajudes-per-assistencia-curs-estiu-permeables-educacio-art-i-entorn>

Formació en l’ús de desfibril·ladors

L´ajuntament instal·larà pròximament desfibril·ladors externs semiautomàtics en el municipi. Per a la posada en marxa del programa i bon funcionament serà necessària la formació del veïnat, per aquest motiu s´informa a totes les persones interessades en realitzar el curs gratuït que poden telefonar a l’ajuntament de Vilafamés per demanar més informació.

Ajudes al lloguer d’habitatge

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat l’ORDRE 5/2017, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges (DOGV núm. 8024 de 21.04.2017).

Accés a la Guia informativa