Calendari Fiscal 2021 – Anunci de cobrança

Calendari Fiscal 2021 – Anunci de cobrança

(BOP núm. 9, 21-01-2021)

PRIMER PERÍODE

SEGON PERÍODE

TERCER PERÍODE

15 de març al 17 de maig

5 de maig al 5 de juliol

5 de juliol al 6 de setembre

IVTM

IBI URBANA

IBI RÚSTICA; IAE; TAXES (clavegueram, fems, guals)

Fallat el concurs de logotipus de l'”Edifici Quatre Cantons”

Per Resolució d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2020, s’ha resolt la convocatòria del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre Cantons, essent el resultat el següent:

“Vist que amb data 3.08.2020 l’ajuntament, amb el propòsit de dotar-se d’una imatge gràfica per a l’Edifici Quatre cantons va iniciar el procediment per a la celebració del concurs de logotipus.
Vist que es va emetre informe de Secretaria de data 3.08.2020 sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 5.08.2020 es va emetre informe d’Intervenció favorable a la fiscalització de l’expedient.
Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 2020-0388 de data 5.08.2020 l’ajuntament, va aprovar les bases del concurs de logotipus «Edifici Quatre Cantons.
Vist que es va celebrar la valoració de les propostes presentades per part del Jurat, d’acord a l’acta de data 16 de desembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció sobre la fiscalització del premi, Fase O, de data 28.12.2020, i de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la concessió del premi del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre cantons a
Lema: MITRABE
Autora: MIREIA TRILLES BESER
DNI 2*.***.*22-R
Premi: 1.000,00 €
Motiu de l’elecció: El jurat ha valorat l’adequació del sistema iconogràfic de la imatge a les característiques de l’edifici Quatre Cantons, objecte de la convocatòria, així com les grans possibilitats d’aplicació pràctica.

[…]”

Secretaria del Jutjat de pau de Vilafamés

BAN DE L’ALCALDIA
Abel Ibáñez Mallasén, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, faig saber:
Que d’acord amb l’article 50 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial, en els Jutjats de pau de municipis de menys de 7.000 habitants, l’Ajuntament nomenarà una persona idònia per a l’exercici de la Secretaria i ho comunicarà a la Conselleria competent en matèria de justícia per a la seua aprovació.
Que davant la situació de provisionalitat en l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau de Vilafamés, s’obri un termini de quinze dies hàbils a contar des del següent a la publicació d’aquest ban en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè les persones que estiguen interessades presenten la corresponent sol·licitud a aquest Ajuntament indicant titulació acadèmica de la qual estiguen en possessió i experiència professional, així com qualsevol altra circumstància que puga ser d’utilitat per a valorar la idoneïtat del candidat o candidata per a l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau.
Que en les dependències municipals de l’Ajuntament es podrà obtenir la informació que es precise per qui puga estar interessat.
El que es fa públic per a general coneixement.

Borsa d’ocupació per a Tècnic/a formador/a del Pacte Ceràmic

El Consorci del Pacte Ceràmic ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir temporalment un lloc de tècnic/a formador especialitzat en el sector ceràmic per a la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria del Consorci.

S’adjunten les bases, el full de sol·licitud i la fulla d’autobaremació de les proves selectives.

El termini per a la presentació de sol·licitud s’iniciarà a partir de la publicació de les bases al BOP (20 d’agot) i finalitzarà a les 14.00 h del dia 11 de setembre de 2020.

Borsa d’ocupació per a Tècnic/a orientador-prospector/a laboral del Pacte Ceràmica

El Consorci del Pacte Ceràmic ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir temporalment un lloc de tècnic/a orientador-prospector/a laboral per a la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria del Consorci.

S’adjunten les bases, el full de sol·licitud i la fulla d’autobaremació de les proves selectives.

El termini per a la presentació de sol·licitud s’iniciarà a partir de la publicació de les bases al BOP (20 d’agot) i finalitzarà a les 14.00 h del dia 11 de setembre de 2020.