Calendari fiscal 2023

Calendari fiscal 2023 – Vilafamés

(BOP núm. 9 de 21.01.2023)

De conformitat amb el que es disposa en l’art. 17 de l’Ordenança Fiscal de Gestió, Recaptació i Inspecció dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha sigut delegada en la Diputació de Castelló, publicada en el BOP núm. 116 de 26 de setembre de 2020, el Diputat Delegat de Recaptació va aprovar en data 15 de novembre de 2020, els períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic corresponents a l’exercici 2023.

Vistos els articles 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i 24 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, es comunica que els períodes de pagament en voluntària per al present exercici 2023 són els següents:

VILAFAMÉS PRIMER PERÍODE SEGON PERÍODE TERCER PERÍODE

QUART PERÍODE

15-03 al 15-05-2023

5-05 al 5-07-2023 5-07 al 5-09-2023

15-09 al 15-11-2023

IVTM

IBI URB

IBI RUS; TASAS (alcantarillado,

basura, vados)

IAE

Aprovació Ordenança reguladora de l´ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires y altres elements auxiliars

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2022, va adoptat l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.

Anunci aprovació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

L’ajuntament de Vilafamés en sessió plenària del 9 de desembre de 22 va aprovar provisionalment la imposició de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, i l’Ordenança fiscal reguladora d’aquesta l’aprovació, la qual cosa es fa pública a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.

Anunci d’Aprovació de la Prestació Patrimonial Pública no Tributària a conseqüència de la prestació del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable

El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2022, ha aprovat inicialment l’establiment de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable, subjecte al règim de preus autoritzats, així com la seua Ordenança.

Fallat el VIII Concurs de fotografia del PNM Sant Miquel 2022

ANUNCI EN TAULER D’ANUNCIS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
Resolució d’Alcaldia núm.: 2022-0797 Data: 28/09/2022 de l’Ajuntament de Vilafamés pel qual s’aproven les persones premiades en el VIII Concurs de fotografia del PNM Sant Miquel 2022:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vist que, amb data 29.08.2022, l’ajuntament, amb el propòsit de promocionar i difondre tant els valors naturals com patrimonials del Paratge, així com dotar-se d’un banc d’imatges del mateix amb la finalitat de disposar de material gràfic per a futures campanyes de promoció i difusió, va iniciar el procediment per a la celebració del VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM SANT MIQUEL «PARATGE DESCOBERT».
Vist que es va emetre informe de Secretaria de data 29.08.2022 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe d’Intervenció (Fase D) de data 29.09.2022 sobre fiscalització prèvia de l’expedient.
Vist que es va convocar el concurs de fotografia i es van aprovar les bases reguladores del mateix, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2022-0687 de data 30.08.2022.
Vist que es va celebrar la valoració de les fotografies presentades per part del Jurat, segons acta de data 22 de setembre de 2022, de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM SANT MIQUEL «PARATGE DESCOBERT» que queda fixada en la següent:
— Primer Premi: Fotografia de títol «CAPVESPRE SOBRE SANT MIQUEL», autor Cristian Ibáñez Valero, Premi: 500 euros. El motiu de l’elecció és el següent: mostra dos dels elements més significatius del paratge, i ho fa de forma exemplar únicament mostrant les parts més representatives.
— Segon Premi: Fotografia de títol «AMB DOS ULLS PER ADMIRAR», autor Carlos Senglar Cabrera, Premi: 300 euros. El motiu de l’elecció és el següent. Captura en la instantània el portic de l’ermita d’una visió molt personal.
— Tercer Premi: Fotografia de títol «EL ROBÍ DE SANT MIQUEL», autor: Xavier Pachés Torla, Premi: 100 euros. El motiu de l’elecció és el següent: mostra la vegetació i el contrast de colors del paratge.
[…]»

AlertCops. Nova ferramenta contra la violència de gènere

El Ministeri de l’Interior va posar en marxa l’app AlertCops, una aplicació mòbil gratuïta, que pot descarregar-se tant en IOS com en ANDROID. Es tracta d’una plataforma totalment versàtil, que permet integrar serveis policials dirigits a la ciutadania, i que conté funcionalitats destinades tant a la col·laboració ciutadana en matèria de seguretat ciutadana (xat o crides directes per a informar els cossos policials que s’està sent víctima o testimoni d’un delicte); com a la prevenció (avisos per zones davant una emergència; i consells i alertes geoposicionades davant dispositius de seguretat desplegats en una zona); i a l’autoprotecció (amb la funció Guardià o el Botó SOS).

Més informació

Canal YouTube: AlertCops

Ajudes lloguer habitatge 2022

CONVOCADES LES AJUDES PER AL LLOGUER D’HABITATGE 2022.

Termini de presentació de l’1 de juliol fins l’1 d’agost, ambdos inclosos

Més info

Fallat el concurs de cartells de les festes patronals 2022

ANUNCI EN EL TAULÓ D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT I PAGINA WEB DEL MUNICIPI
Per Resolució d’Alcaldia 2022-0456 Data: 13/06/2022, s’ha resolt el següent:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de bases i convocatòria del concurs de cartells de festes patronals 2022 (RA núm. 2022-0354) de data 4.05.2022.
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de creació del jurat del concurs de cartells (RA 2022-0449) de data 10.06.2022.
Vista el Acta de constitució del jurat i desenvolupament de la valoració dels cartells presentats de data 12.06.2022, i de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el concurs del cartell anunciador de les festes patronals de Vilafamés 2022 que queda fixada en la següent:
Primer Premi: GEMMA GIL TORRENTE, DNI **.981.***-Q.
Premi: 300,00 € euros.
Motiu de l’elecció: per la composició i color.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona premiada en el concurs, d’acord amb l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER. Publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i a pàgina web de l’ajuntament el resultat del concurs de cartells de les festes patronals 2022.
QUART. Aprovar el pagament de l’esmentat premi a Gemma Gil Torrente, DNI **.981.***-Q amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260911 «Concurso de cartel de fiestas patronales» del vigent pressupost municipal.»