Convocatòria subvenció per fer front al Covid-19-II

Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 7.20.2021 es va aprovar una nova convocatòria per a la concessió de subvencions, pel procediment de concessió directa, per a fer front als efectes originats per la COVID-19, sent el termini per a la presentació de sol·licituds des del dia següent a la publicació del present anunci en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i fins el dia 23 d’octubre de 2021.

Solicitud/Declaració responsable per al accés al conjunt Historicoartístic

📣 Procediment per a la sol·licitud d’accés al Conjunt Historicoartístic de Vilafamés:

➡️ Per fer la sol·licitud del passe per a l’accés al Conjunt Historicoartístic s’haurà d’aportar marca, model i matrícula del vehicle/es per al/s qual/s se sol·licita el passe veí:

✅ Els propietaris dels habitatges (en el terme municipal de Vilafamés. Incloent la urbanització La Foia i la Basseta) podran optar fins a un màxim de 3 vehicles (en cas de disposar de més vehicles de propietat s’haurà de justificar). Hauran de fer declaració responsable.

✅ A les persones empadronades se’ls concedirà fins a un màxim de 2 vehicles. Hauran de fer declaració responsable.

✅ A les persones amb negocis/activitat econòmica dins del Conjunt Historicoartístic se’ls concedirà un màxim de 2 vehicles. Hauran de fer declaració responsable indicant l’empresa i el número de matrícula dels seus vehicles.

✅ Als treballadors del Conjunt Historicoartístic se’ls concedirà només accés al seu vehicle. Hauran de fer declaració responsable indicant l’empresa en la qual presta els seus serveis i aportar l’autorització de l’empresa.

✅ A les persones llogades dins del Conjunt Historicoartístic que no es troben empadronades se’ls concedirà un màxim de 2 vehicles. Hauran d’aportar contracte de lloguer en vigor, en el qual figure el seu nom i l’autorització del propietari de l’habitatge.

‼En tot cas s’haurà de presentar el DNI i el permís de circulació dels vehicles corresponents.

‼️Les persones interessades a obtindre aquesta autorització han de trobar-se al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Vilafamés.

ℹ️ El nombre d’autoritzacions mai serà acumulatiu.

ℹ️ L’ajuntament, en cas de dubte, podrà requerir a l’interessat que presente la documentació necessària.

🔎 Com sol·licitar:

▶️ Les autoritzacions se sol·licitaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb aquesta solicitud Sol·licitud declaració responsable accés conjunt històricoartistic (sols per a VEÏNS_ES) o en la seu electrònica d’aquest, www.vilafames.sedelectronica.es
▶️ La data d’inici per fer la sol·licitud del “Passe veí” serà el 21 de juny i finalitzara el 31 de juliol.
▶️ Els passes es podran recollir a partir de 15 dies després de presentar la sol·licitud.
▶️ L’ordenança que regula l’accés es pot trobar a la seua electrònica de l’Ajuntament.

 

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafamés a l’Agència Valenciana de Protecció del Terrritori

Expedient núm.: 617/2021
Assumpte: Aprovació de l´adhesió de l´Ajuntament de Vilafamés a l´Agència Valenciana de Protecció del Terrritori

BÀNDOL MUNICIPAL
EL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
FA SABER:
Que per acord del Ple, de data 3 de juny de 2021, l’Ajuntament de Vilafamés s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta:
a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció.
c) Respectar aquest acord d’adhesió mentre estiga vigent.
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.
Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, NO es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.
El que es fa públic per a general coneixement en Vilafamés el dia 10 de juny de 2021.

L’ Alcalde.

Abel Ibáñez Mallasén.

Subvencions a empreses per a la transformació digital

BASES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Jornada informativa: 26 de maig de 10 a 11:30 h en format online.
Confirmació d’assitència a través del següent enlaç: CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL.

Descàrregar sol·licitud i documents:

https://peconomica.dipcas.es/es/subvenciones.html?f=11969

Ajudes parèntesi-Pla Resistir nota informativa nou periode de sol·licitud

NOTA INFORMATIVA SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB LA BASE 8 DE LES AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR.
APROVADES PER RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2021-0099 DE DATA 19.02.2021.

Després de la primera fase de sol·licitud de les ajudes atorgades als sectors d’activitat més afectats per la pandèmia inclosos en l’Annex II del Decret llei 1/2021 es preveu l’existència d’excedent de recursos de finançament.
Segons la base 4 de la convocatòria s’obrirà un nou període de sol·licitud de les ajudes respecte de les activitats no incloses en l’Annex II del Decret llei 1/2021 que s’estendrà des de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2021.
La base 8 «Aplicació de les ajudes» estableix per a les noves sol·licituds, que les activitats s’hagen vist afectades per la pandèmia, «extrem aquest que haurà de ser objecte d’acreditació per la persona sol·licitant». Amb la finalitat de facilitar la tramitació de concessió, la documentació que s’haurà d’aportar per acredit-ho haurà de ser documentació fiscal o comptable prenent com a referència comparativa les anualitats 2019-2020.

 

Documents