Convocatòria del IX concurs de fotografia del PNM Sant Miquel – Paratge descobert 2023

Paratge Descobert – Bases del IX concurso de fotografia del PNM Sant Miquel 2023

Poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.

La temàtica del Concurs estarà basada en qualsevol fotografia realitzada dins dels límits del PNM Sant Miquel, relacionada amb el paisatge, la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies, que podran ser en color, B/N, virades, o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Es presentaran muntades sobre un cartó rígid de 40 x 50 cm, i no podran excedir dels mesures d’aquest, també hauran de presentar-se en suport CD i en format JPG o TIFF.

Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del Paratge en què va ser presa, seran originals i inèdites i no estaran a l’espera de la decisió del jurat o hauran sigut premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic. Aniran identificades, en el dors, amb el títol.

Les dades que s’hauran d’aportar al costat de les fotografies (en sobre tancat en el qual constarà en la part superior el títol de la fotografia) són els següents:

1. Nom, 2. Cognoms, 3. Telèfon, 4. Població, 5. E-mail, 6. Lloc on ha sigut realitzada la fotografia, amb indicació de coordenades o mitjançant qualsevol mitjà que permeta la seua localització, 7. Títol de la fotografia

Les obres hauran d’entregar-se personalment o enviades lliures de càrrecs a la següent adreça:

Ajuntament de Vilafamés

Pl. Ajuntament, núm. 1

12192-VILAFAMÉS

Fins al 8 de SETEMBRE de 2023. L’horari de presentació en persona serà de 10.00 h. a 14.00 h. en la mateixa direcció.

Per a l’admissió i veredicte de les fotografies presentades es constituirà un jurat integrat pels membres del Consell de Participació del Paratge.

Les fotografies rebudes, o una selecció d’aquestes, s’exposaran els durant el cap de setmana de la festivitat de Sant Miquel de Veremes (s’anunciarà prèviament per l’organitzador) en el Saló Social de Caixa Rural Vilafamés (C/ Ferrer Forns, s/n).

Els premis seran entregats el divendres de la festivitat de Sant Miquel de Veremes en la inauguració de l’exposició. S’anunciaria prèviament per l’organitzador.

Es concediran un total de tres premis*:

Primer premi: 500 € i diploma.

Segon premi: 300 € i diploma. Premi patrocinat per *CAIXA RURAL VILAFAMÉS

Tercer premi: 100 € i diploma.

La decisió del jurat serà inapel·lable. Només es concedirà un premi per autor. Els premis poden declarara deserts. Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic del PNM Sant Miquel.

L’ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret de publicació i/o reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà o suport, citant sempre l’autoria d’aquestes.

L’ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret a modificar les condicions del Concurs en qualsevol moment, fins a poder anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte. En tot cas, es comprometen a comunicar les bases modificades a través de la pàgina www.vilafames.es i del blog del PNM http://pnmvilafames.wordpress.com de manera que tots els participants tinguen accés a aquesta informació.

* El primer premi estarà subjecte a retenció d’IRPF, NO així la resta dels premis.

2º PERÍODE DE PAGAMENT 2023

Aprovats els padrons que a continuació es relacionen, queden exposats al públic durant el termini d’1 mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, segons el que es disposa en els articles 18 i 19 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic de la Diputació de Castelló. (BOP núm. 49 de 20.04.2023)

SEGON PERÍODE (5 de MAIG al 5 de JULIOL)
DATA CARREGAMENT REBUTS DOMICILIATS Càrrec domiciliats 26 de MAIG

VILAFAMÉS, IBI URBANA

Ordenança reguladora d’instal·lacions fotovoltàiques d’autoconsum en sòl urbà (excepte en zona Conjunt Històric-Artistic 1 – CHA 1)

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora d´instal·lacions fotovoltàiques d´autoconsum en sòl urbà (excepte en zona Conjunt Històric-Artistic 1 – CHA 1), es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Documents

Modificació de l’Ordenança municipal de transport, circulació, estacionament i de càrrega/descàrrega de mercaderies i accés al Conjunt Historicoartístic

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2023, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega de mercaderies i accés al Conjunt Historicoartístic.