Secretaria del Jutjat de pau de Vilafamés

BAN DE L’ALCALDIA
Abel Ibáñez Mallasén, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, faig saber:
Que d’acord amb l’article 50 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial, en els Jutjats de pau de municipis de menys de 7.000 habitants, l’Ajuntament nomenarà una persona idònia per a l’exercici de la Secretaria i ho comunicarà a la Conselleria competent en matèria de justícia per a la seua aprovació.
Que davant la situació de provisionalitat en l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau de Vilafamés, s’obri un termini de quinze dies hàbils a contar des del següent a la publicació d’aquest ban en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè les persones que estiguen interessades presenten la corresponent sol·licitud a aquest Ajuntament indicant titulació acadèmica de la qual estiguen en possessió i experiència professional, així com qualsevol altra circumstància que puga ser d’utilitat per a valorar la idoneïtat del candidat o candidata per a l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau.
Que en les dependències municipals de l’Ajuntament es podrà obtenir la informació que es precise per qui puga estar interessat.
El que es fa públic per a general coneixement.

Borsa d’ocupació per a Tècnic/a formador/a del Pacte Ceràmic

El Consorci del Pacte Ceràmic ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir temporalment un lloc de tècnic/a formador especialitzat en el sector ceràmic per a la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria del Consorci.

S’adjunten les bases, el full de sol·licitud i la fulla d’autobaremació de les proves selectives.

El termini per a la presentació de sol·licitud s’iniciarà a partir de la publicació de les bases al BOP (20 d’agot) i finalitzarà a les 14.00 h del dia 11 de setembre de 2020.

Borsa d’ocupació per a Tècnic/a orientador-prospector/a laboral del Pacte Ceràmica

El Consorci del Pacte Ceràmic ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir temporalment un lloc de tècnic/a orientador-prospector/a laboral per a la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria del Consorci.

S’adjunten les bases, el full de sol·licitud i la fulla d’autobaremació de les proves selectives.

El termini per a la presentació de sol·licitud s’iniciarà a partir de la publicació de les bases al BOP (20 d’agot) i finalitzarà a les 14.00 h del dia 11 de setembre de 2020.

 

Modificació de l’ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del Registre Electrònic Municipal

Elaborat el text del projecte de la modificació de l’article 5 de l’Ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal, es publica en el Portal Web aquest Ajuntament (www.vilafames.org) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Modificació ordenança municipal registre electronic

Recursos de la AECC relacionats amb la crisi sanitària per COVID-19

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) van subscriure el mes de març passat un conveni de col·laboració per a fomentar accions conjuntes que contribuïsquen a la prevenció del càncer i a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.
Davant l’actual situació de crisi sanitària, les Entitats Locals i el teixit associatiu del nostre país s’han bolcat en les actuacions de proximitat orientades a cuidar i acompanyar. En aquesta línia de treball, l’Associació Espanyola Contra el Càncer disposa d’una sèrie de recursos, adaptats a la crisi pel COVID-19, per als pacients i/o familiars d’afectats per malalties oncològiques:

– Telèfon gratuït Infocáncer (900 100 036), en qualsevol moment, les 24 h, tots els dies de la setmana.

– Recursos específics (en la pàgina web http://www.aecc.es/) per a afrontar l’impacte de la situació provocada per la pandèmia:

* Efectes psicològics del confinament per coronavirus: https://blog.aecc.es/efectos-psicologicos-confinamiento-co…/
* Afrontar la por al contagi: https://www.aecc.es/es/recursos/miedo-contagio
* Com afrontar el duel en temps de coronavirus?: https://blog.aecc.es/duelo-apoyo-psicologico/
* Confinament en soledat: un repte afegit per a les persones amb càncer i els seus familiars: https://blog.aecc.es/coronavirus-soledad-cancer/
* Atenció psicològica en duel: https://www.aecc.es/…/…/atencion-psicologia-proceso-duelo-1

Ajudes a la ciutadania, autònoms i empreses

Davant de la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, tant a nivell nacional com autonòmic s’han pres una sèrie de mesures per tal de minimitzar els seus efectes. Als següents enllaços es pot disposar de tota la informació relacionada amb les ajudes i mesures preses per part de les administracions públiques.

AJUDES ESTATALS

 

Mesures per a la ciutadania / Medidas para la ciudadanía

 

Mesures per a autònoms / Medidas para autónomos

 

Mesures per a empreses / Medidas para empresas

 

Mesures per a tràmits administratius / Medidas para trámites administrativos

 

Altres mesures / Otras medidas

 

AJUDES AUTONÒMIQUES

Telefon assistència a persones / Teléfono asistencia a personas: 900 300 555

Telefon assistència a empreses i autònoms / Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135

Més informació / Más información

Més informació / Más información

Més informació / Más información

A més a més la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública acaba d’elaborar [28-04-2020] una Guia de Subvencions que recull, indexa i interpreta tota la normativa (estatal i autonòmica). Pots descarregar-la en el següent enllaç: https://bit.ly/2YdacLu

Ajudes al Sector Turístic @GVAturismo

Més info

CREMES AGRÍCOLES

Obertura del període de sol·licituds de permisos per a cremes agrícoles