Ajudes al lloguer d’habitatge

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat l’ORDRE 5/2017, d’11 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges (DOGV núm. 8024 de 21.04.2017).

Accés a la Guia informativa