Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafamés a l’Agència Valenciana de Protecció del Terrritori

Expedient núm.: 617/2021
Assumpte: Aprovació de l´adhesió de l´Ajuntament de Vilafamés a l´Agència Valenciana de Protecció del Terrritori

BÀNDOL MUNICIPAL
EL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
FA SABER:
Que per acord del Ple, de data 3 de juny de 2021, l’Ajuntament de Vilafamés s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta:
a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció.
c) Respectar aquest acord d’adhesió mentre estiga vigent.
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.
Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, NO es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.
El que es fa públic per a general coneixement en Vilafamés el dia 10 de juny de 2021.

L’ Alcalde.

Abel Ibáñez Mallasén.

Subvencions a empreses per a la transformació digital

BASES CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Jornada informativa: 26 de maig de 10 a 11:30 h en format online.
Confirmació d’assitència a través del següent enlaç: CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL.

Descàrregar sol·licitud i documents:

https://peconomica.dipcas.es/es/subvenciones.html?f=11969

Ajudes parèntesi-Pla Resistir nota informativa nou periode de sol·licitud

NOTA INFORMATIVA SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB LA BASE 8 DE LES AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR.
APROVADES PER RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2021-0099 DE DATA 19.02.2021.

Després de la primera fase de sol·licitud de les ajudes atorgades als sectors d’activitat més afectats per la pandèmia inclosos en l’Annex II del Decret llei 1/2021 es preveu l’existència d’excedent de recursos de finançament.
Segons la base 4 de la convocatòria s’obrirà un nou període de sol·licitud de les ajudes respecte de les activitats no incloses en l’Annex II del Decret llei 1/2021 que s’estendrà des de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2021.
La base 8 «Aplicació de les ajudes» estableix per a les noves sol·licituds, que les activitats s’hagen vist afectades per la pandèmia, «extrem aquest que haurà de ser objecte d’acreditació per la persona sol·licitant». Amb la finalitat de facilitar la tramitació de concessió, la documentació que s’haurà d’aportar per acredit-ho haurà de ser documentació fiscal o comptable prenent com a referència comparativa les anualitats 2019-2020.

 

Documents

Calendari Fiscal 2021 – Anunci de cobrança

Calendari Fiscal 2021 – Anunci de cobrança

(BOP núm. 9, 21-01-2021)

PRIMER PERÍODE

SEGON PERÍODE

TERCER PERÍODE

15 de març al 17 de maig

5 de maig al 5 de juliol

5 de juliol al 6 de setembre

IVTM

IBI URBANA

IBI RÚSTICA; IAE; TAXES (clavegueram, fems, guals)

Fallat el concurs de logotipus de l'”Edifici Quatre Cantons”

Per Resolució d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2020, s’ha resolt la convocatòria del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre Cantons, essent el resultat el següent:

“Vist que amb data 3.08.2020 l’ajuntament, amb el propòsit de dotar-se d’una imatge gràfica per a l’Edifici Quatre cantons va iniciar el procediment per a la celebració del concurs de logotipus.
Vist que es va emetre informe de Secretaria de data 3.08.2020 sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 5.08.2020 es va emetre informe d’Intervenció favorable a la fiscalització de l’expedient.
Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 2020-0388 de data 5.08.2020 l’ajuntament, va aprovar les bases del concurs de logotipus «Edifici Quatre Cantons.
Vist que es va celebrar la valoració de les propostes presentades per part del Jurat, d’acord a l’acta de data 16 de desembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció sobre la fiscalització del premi, Fase O, de data 28.12.2020, i de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la concessió del premi del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre cantons a
Lema: MITRABE
Autora: MIREIA TRILLES BESER
DNI 2*.***.*22-R
Premi: 1.000,00 €
Motiu de l’elecció: El jurat ha valorat l’adequació del sistema iconogràfic de la imatge a les característiques de l’edifici Quatre Cantons, objecte de la convocatòria, així com les grans possibilitats d’aplicació pràctica.

[…]”