BAN DE L’ALCALDIA
Abel Ibáñez Mallasén, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, faig saber:
Que d’acord amb l’article 50 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial, en els Jutjats de pau de municipis de menys de 7.000 habitants, l’Ajuntament nomenarà una persona idònia per a l’exercici de la Secretaria i ho comunicarà a la Conselleria competent en matèria de justícia per a la seua aprovació.
Que davant la situació de provisionalitat en l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau de Vilafamés, s’obri un termini de quinze dies hàbils a contar des del següent a la publicació d’aquest ban en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè les persones que estiguen interessades presenten la corresponent sol·licitud a aquest Ajuntament indicant titulació acadèmica de la qual estiguen en possessió i experiència professional, així com qualsevol altra circumstància que puga ser d’utilitat per a valorar la idoneïtat del candidat o candidata per a l’exercici de la Secretaria del Jutjat de pau.
Que en les dependències municipals de l’Ajuntament es podrà obtenir la informació que es precise per qui puga estar interessat.
El que es fa públic per a general coneixement.