CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’INTERIOR DELS HABITATGES, EN EL MARC DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D’HABITATGES, PLA RENHATA.

Condicions de la concessió de les ajudes:

– Podrà ser beneficiària d’aquestes subvencions qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

– Les obres podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud, però en tot cas s’hauran d’haver acabar, com a màxim, en el termini de 6 mesos, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

– Les obres s’hauran d’haver iniciat després del dia 1 de gener de 2021 i s’hauran d’haver finalitzat després de maig de 2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Inici a partir de l’1 de febrer i finalitzarà el 13 d’abril de 2022.

Més info