De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora d´instal·lacions fotovoltàiques d´autoconsum en sòl urbà (excepte en zona Conjunt Històric-Artistic 1 – CHA 1), es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Documents