Elaborat el text del projecte de la modificació de l’article 5 de l’Ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal, es publica en el Portal Web aquest Ajuntament (www.vilafames.org) a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, mitjançant la seua presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Modificació ordenança municipal registre electronic