ANUNCI EN TAULER D’ANUNCIS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
Resolució d’Alcaldia núm.: 2022-0797 Data: 28/09/2022 de l’Ajuntament de Vilafamés pel qual s’aproven les persones premiades en el VIII Concurs de fotografia del PNM Sant Miquel 2022:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vist que, amb data 29.08.2022, l’ajuntament, amb el propòsit de promocionar i difondre tant els valors naturals com patrimonials del Paratge, així com dotar-se d’un banc d’imatges del mateix amb la finalitat de disposar de material gràfic per a futures campanyes de promoció i difusió, va iniciar el procediment per a la celebració del VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM SANT MIQUEL «PARATGE DESCOBERT».
Vist que es va emetre informe de Secretaria de data 29.08.2022 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist l’informe d’Intervenció (Fase D) de data 29.09.2022 sobre fiscalització prèvia de l’expedient.
Vist que es va convocar el concurs de fotografia i es van aprovar les bases reguladores del mateix, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2022-0687 de data 30.08.2022.
Vist que es va celebrar la valoració de les fotografies presentades per part del Jurat, segons acta de data 22 de setembre de 2022, de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el VIII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PNM SANT MIQUEL «PARATGE DESCOBERT» que queda fixada en la següent:
— Primer Premi: Fotografia de títol «CAPVESPRE SOBRE SANT MIQUEL», autor Cristian Ibáñez Valero, Premi: 500 euros. El motiu de l’elecció és el següent: mostra dos dels elements més significatius del paratge, i ho fa de forma exemplar únicament mostrant les parts més representatives.
— Segon Premi: Fotografia de títol «AMB DOS ULLS PER ADMIRAR», autor Carlos Senglar Cabrera, Premi: 300 euros. El motiu de l’elecció és el següent. Captura en la instantània el portic de l’ermita d’una visió molt personal.
— Tercer Premi: Fotografia de títol «EL ROBÍ DE SANT MIQUEL», autor: Xavier Pachés Torla, Premi: 100 euros. El motiu de l’elecció és el següent: mostra la vegetació i el contrast de colors del paratge.
[…]»