juego lucky jet
agropacifico.mx

Per Resolució d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2020, s’ha resolt la convocatòria del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre Cantons, essent el resultat el següent:

“Vist que amb data 3.08.2020 l’ajuntament, amb el propòsit de dotar-se d’una imatge gràfica per a l’Edifici Quatre cantons va iniciar el procediment per a la celebració del concurs de logotipus.
Vist que es va emetre informe de Secretaria de data 3.08.2020 sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Vist que amb data 5.08.2020 es va emetre informe d’Intervenció favorable a la fiscalització de l’expedient.
Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 2020-0388 de data 5.08.2020 l’ajuntament, va aprovar les bases del concurs de logotipus «Edifici Quatre Cantons.
Vist que es va celebrar la valoració de les propostes presentades per part del Jurat, d’acord a l’acta de data 16 de desembre de 2020.
Vist l’informe d’Intervenció sobre la fiscalització del premi, Fase O, de data 28.12.2020, i de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la concessió del premi del concurs de logotipus de l’Edifici Quatre cantons a
Lema: MITRABE
Autora: MIREIA TRILLES BESER
DNI 2*.***.*22-R
Premi: 1.000,00 €
Motiu de l’elecció: El jurat ha valorat l’adequació del sistema iconogràfic de la imatge a les característiques de l’edifici Quatre Cantons, objecte de la convocatòria, així com les grans possibilitats d’aplicació pràctica.

[…]”