ANUNCI EN EL TAULÓ D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT I PAGINA WEB DEL MUNICIPI
Per Resolució d’Alcaldia 2022-0456 Data: 13/06/2022, s’ha resolt el següent:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de bases i convocatòria del concurs de cartells de festes patronals 2022 (RA núm. 2022-0354) de data 4.05.2022.
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de creació del jurat del concurs de cartells (RA 2022-0449) de data 10.06.2022.
Vista el Acta de constitució del jurat i desenvolupament de la valoració dels cartells presentats de data 12.06.2022, i de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el concurs del cartell anunciador de les festes patronals de Vilafamés 2022 que queda fixada en la següent:
Primer Premi: GEMMA GIL TORRENTE, DNI **.981.***-Q.
Premi: 300,00 € euros.
Motiu de l’elecció: per la composició i color.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona premiada en el concurs, d’acord amb l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER. Publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i a pàgina web de l’ajuntament el resultat del concurs de cartells de les festes patronals 2022.
QUART. Aprovar el pagament de l’esmentat premi a Gemma Gil Torrente, DNI **.981.***-Q amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260911 «Concurso de cartel de fiestas patronales» del vigent pressupost municipal.»