Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 7.20.2021 es va aprovar una nova convocatòria per a la concessió de subvencions, pel procediment de concessió directa, per a fer front als efectes originats per la COVID-19, sent el termini per a la presentació de sol·licituds des del dia següent a la publicació del present anunci en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i fins el dia 23 d’octubre de 2021.