Publicat el plec de condicions que han de regir l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la neteja dels carrers durant la celebració de les festes de sant Miquel 2018.

El termini per a la presentació de propossicions finalitza el dia 28 de febrer a les 14.00 h.