juego lucky jet
agropacifico.mx

Aprovació i convocatòria per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal, pel sistema d’oposició lliure, per a posteriors nomenaments com a funcionaris/es interins/es, amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats de cobertura temporal de llocs de treball enquadrats en l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, amb requisit del nivell C1 de coneixements de valencià.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació el Butlletí Oficial de la Provincia de Castelló (BOP núm. 26 de 28.02.2019)

Informació completa sobre les bases al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’ajuntament: https://vilafames.sedelectronica.es