Per Resolució d’Alcaldia núm. 2018-397, de data 15 de maig, s’ha aprovat la convocatòria de les proves selectives per a la contractació laboral temporal, mitjançant concurs, de dos socorristes per al període estival 2018, d’acord a les bases que s’adjunten.