El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2022, va adoptat l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars.