Expedient núm.: 617/2021
Assumpte: Aprovació de l´adhesió de l´Ajuntament de Vilafamés a l´Agència Valenciana de Protecció del Terrritori

BÀNDOL MUNICIPAL
EL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
FA SABER:
Que per acord del Ple, de data 3 de juny de 2021, l’Ajuntament de Vilafamés s’ha adherit a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de l’esmentat organisme, la qual cosa comporta:
a) Delegar la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, d’aquest municipi, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió.
b) Participar en les decisions de l’esmentat organisme a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció.
c) Respectar aquest acord d’adhesió mentre estiga vigent.
d) Col·laborar amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions.
Respecte de les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació d’aquest acord d’adhesió respecte de les quals no s’haja iniciat cap procediment municipal, NO es delega en l’Agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre el corresponent procediment de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.
El que es fa públic per a general coneixement en Vilafamés el dia 10 de juny de 2021.

L’ Alcalde.

Abel Ibáñez Mallasén.