Aprovació de la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a les proves selectives per a la constitució de la borsa de treball per a proveir provisionalment llocs d’auxiliar d’administració mitjançant concurs-oposició.