El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió celebrada el dia 24 de maig de 2018, va acordar aprovar el document inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Vilafamés (PMUS) i sotmetre’l a exposició pública mitjançant anunci en el BOP i en la web municipal.

Una vegada resoltes les al·legacions presentades es va remetre el PMUS a la Comissió d’Avaluació Ambiental, que va emetre Informe Ambiental i Territorial Estratègic Favorable, subjecte al compliment d’algunes determinacions.

El PMUS ha sigut modificat per a adequar-se a estos condicionants, per la qual cosa per Acord del Ple de 28 de desembre de 2023 se sotmet l’expedient a nou període d’informació pública per període de 30 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en la web municipal, a comptar des de la seua publicació en el BOP.

Durant este termini podrà examinar-se la documentació en la pàgina web del portal de transparència de l’Ajuntament de Vilafamés i presentar-se les al·legacions i suggeriments que es consideren oportunes.

La informació està disponible en la següent adreça: https://vilafames.sedelectronica.es/transparency

Apartat: 2. NORMATIVA_NORMATIVA → 2.1. PROJECTES EN TRAMITACIÓ_PROJECTES EN TRAMITACIÓ