El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2023, va aprovar inicialment el Projecte de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de les vivendes d’emergència social que a continuació es transcriu, la qual cosa es fa pública per termini de trenta dies hàbils, a fi de donar audiència a la ciutadania afectada i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.