L’ajuntament de Vilafamés en sessió plenària del 9 de desembre de 22 va aprovar provisionalment la imposició de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, i l’Ordenança fiscal reguladora d’aquesta l’aprovació, la qual cosa es fa pública a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se per altres persones o entitats.