NOTA INFORMATIVA SOBRE ASPECTES RELACIONATS AMB LA BASE 8 DE LES AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR.
APROVADES PER RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2021-0099 DE DATA 19.02.2021.

Després de la primera fase de sol·licitud de les ajudes atorgades als sectors d’activitat més afectats per la pandèmia inclosos en l’Annex II del Decret llei 1/2021 es preveu l’existència d’excedent de recursos de finançament.
Segons la base 4 de la convocatòria s’obrirà un nou període de sol·licitud de les ajudes respecte de les activitats no incloses en l’Annex II del Decret llei 1/2021 que s’estendrà des de l’1 de juny fins al 30 de setembre de 2021.
La base 8 «Aplicació de les ajudes» estableix per a les noves sol·licituds, que les activitats s’hagen vist afectades per la pandèmia, «extrem aquest que haurà de ser objecte d’acreditació per la persona sol·licitant». Amb la finalitat de facilitar la tramitació de concessió, la documentació que s’haurà d’aportar per acredit-ho haurà de ser documentació fiscal o comptable prenent com a referència comparativa les anualitats 2019-2020.

 

Documents