Aprovats els padrons que a continuació es relacionen, queden exposats al públic durant el termini d’1 mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP, segons el que es disposa en els articles 18 i 19 de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic de la Diputació de Castelló. (BOP núm. 49 de 20.04.2023)

SEGON PERÍODE (5 de MAIG al 5 de JULIOL)
DATA CARREGAMENT REBUTS DOMICILIATS Càrrec domiciliats 26 de MAIG

VILAFAMÉS, IBI URBANA