Fallat el concurs de cartells de les festes patronals 2022

ANUNCI EN EL TAULÓ D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT I PAGINA WEB DEL MUNICIPI
Per Resolució d’Alcaldia 2022-0456 Data: 13/06/2022, s’ha resolt el següent:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de bases i convocatòria del concurs de cartells de festes patronals 2022 (RA núm. 2022-0354) de data 4.05.2022.
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de creació del jurat del concurs de cartells (RA 2022-0449) de data 10.06.2022.
Vista el Acta de constitució del jurat i desenvolupament de la valoració dels cartells presentats de data 12.06.2022, i de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el concurs del cartell anunciador de les festes patronals de Vilafamés 2022 que queda fixada en la següent:
Primer Premi: GEMMA GIL TORRENTE, DNI **.981.***-Q.
Premi: 300,00 € euros.
Motiu de l’elecció: per la composició i color.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona premiada en el concurs, d’acord amb l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER. Publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i a pàgina web de l’ajuntament el resultat del concurs de cartells de les festes patronals 2022.
QUART. Aprovar el pagament de l’esmentat premi a Gemma Gil Torrente, DNI **.981.***-Q amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260911 «Concurso de cartel de fiestas patronales» del vigent pressupost municipal.»

Bo Lloguer Jove

Convocades les ajudes del Bo Lloguer Jove per a 2022.

Dates de presentació de sol·licituds del 2.06.2022 fins el 31.10.2022

Més informació

Pla de Joventut – Participa!!!!

Si tens entre 12 i 30 anys i vius a Vilafamés, Sant Joan de Moró, La Pobla Tornesa, Benlloc, la Serra d’en Galceran o Les Coves de Vinromà….. participa en la nostra enquesta.

Aquesta servirà per a dissenyar el futur Pla Joven de la Mancomunitat. És de transcendental importància ja que amb la vostra opinió concretarem les vostres necessitats, interessos i millorarem els recursos del que disposem.

Enlaç a l’enquesta https://forms.gle/gjWSrwAvsHRZ74TF7

El Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics obri les inscripcions per al nou projecte de Llançadora

El programa està dirigit a qualsevol persona en situació de desocupació dels municipis consorciats i a treballadors afectats per ERTO del sector ceràmic

El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló ha obert el període d’inscripcions per a la nova “Llançadora cap a l’Ocupabilitat Sostenible 22/23”, projecte orientat a fomentar la inserció laboral a través d’un programa formatiu específic en el sector ceràmic dirigit als veïns i veïnes dels municipis consorciats.


El contingut d’aquest programa s’ha adaptat a les demandes actuals del clúster ceràmic, per la qual cosa ofereix una formació única amb possibilitats d’inserció laboral, a més de facilitar orientació laboral i assessorament empresarial.


Aquest projecte està dirigit a qualsevol persona en situació de desocupació dels municipis consorciats, així com a treballadors afectats per un ERTO del sector ceràmic integrats en aquest mateix territori. Així mateix, les persones interessades a inscriure’s a aquesta nova Llançadora poden fer-ho en el correu electrònic lanzadera@pacteceramic.es o en els telèfons 674 179 362 / 610 321 875 / 647 948 437.


El citat programa, subvencionat per LABORA i el Ministeri de Treball i Economia Social, començarà aquest mes d’abril i en les seues anteriors edicions ha aconseguit una elevada taxa d’inserció laboral entre l’alumnat participant que se situa en una mitjana del 70%.

Participa!!! Enquesta Pla Conviure

Des de l’Ajuntament de Vilafamés està previst posar en marxa el Pla Conviure de la Generalitat Valenciana.

Està destinat a actuacions de rehabilitació d’immobles i espais de patrimoni municipal destinats a ús públic no residencial. Es tracta d’una estratègia local de rehabilitació de l’entorn amb perspectives 2020-2030.

El consistori, en un iniciativa de participació ciutadana, vol conéixer l’opinió dels veïns de Vilafamés, tant residents habituals com ocasionals. Per això, agrairíem que responguéreu a la següent enquesta que és totalment anònima: https://forms.gle/EeREe9qAjQa2KrNL8

L’enquesta estarà oberta fins al 3 d’abril.

La subvenció a la que s’opta arriba fins als 500.000 euros.

Convocatòria Programa INNOCAMARA 2022

Informació Convocatòria 2022 PROGRAMA INNOCAMARAS:

https://www.camaracastellon.com/es/competitividad/innovacion

 Obertura Termini Presentació Sol·licituds: el dia 18/03/2022 a partir de les 09.00 h.

Per sede electrònica: https://sede.camara.es/sede/castellon

Per a més informació, conécta’t al webinar del dilluns 14 de març a les 15.30 h.

Presentación del Programa INNOCÁMARAS 2022

14 marzo 2022

La Cámara de Comercio de Castellón convoca la presente jornada a realizar de manera telemática/virtual:

Fecha: 14 marzo 2022

Horario: de 15.30 a 17.00 horas

Lugar: WEBINAR online Cámara de Comercio de Castellón

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y la Diputación de Castellón cofinancian el Programa INNOCÁMARAS que pone a disposición de pymes y autónomos, a través de la Cámara de Comercio de Castellón, una serie de instrumentos, actividades y ayudas de apoyo a sus procesos vinculados a la innovación.

Para impulsar la innovación como factor clave en la estrategia de las pymes y promover oportunidades que contribuyan a mejorar su productividad y resultados, se convoca esta sesión que presentará la metodología y las actuaciones financiables que ofrece el programa para la mejora de la competitividad en las PYMEs, promoviendo actuaciones que favorezcan su productividad y competitividad con el fin de que las empresas puedan contribuir con sus estrategias, actuaciones e inversiones a mejorar en diversos aspectos y éstos resulten determinantes el crecimiento económico.

ORDEN DEL DÍA

15.30 h.    Apertura y presentación de la sesión

15.35 h.    Presentación del Programa INNOCÁMARAS 2022

¼    Descripción del Programa INNOCÁMARAS

¼    Metodología

¼    Actuaciones subvencionables

¼    Ruegos y preguntas

17.00 h.    Conclusiones y cierre

INSCRIPCIÓN

https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/01INNO22/inscripcion

ENLACE CONEXIÓN (PARA LA ASISTENCIA EL DÍA 14/03/2022)

Puede unirse a la reunión desde su equipo, tablet o Smartphone

https://meet.goto.com/CámaradeComercioCastellon/presentación-innocamaras-2022

 

MÁS INFORMACIÓN

Área de Desarrollo – Cámara Castellón  Tel.: 964.35.65.00

innocamaras@camaracastellon.com

www.camaracastellon.com/es/competitividad/programainnocamaras

Ajudes a contractació de joves qualificats

ECOGJU 2022 Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Termini OBERT des del 2 de març fins al 31 de maig de 2022

Beneficiàries i condicions: En virtut de l’article 11.3 de l’Ordre 8/2018, únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, que contracte, amb posterioritat a la publicació d’aquest extracte i mitjançant un contracte indefinit inicial a jornada completa, persones joves que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Més informació

Convocatòria LLAMP AMES 2022. Mentorització a mesura per al teu projecte.

LLAMP AMES és un programa de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana, que a través dels CEEIs CV ofereix un servei d’Acompanyament i Mentorització per a l’Emprenedoria Sostenible en la Comunitat Valenciana.

LLAMP AMES és un servei gratuït de mentorització avançada per a desenvolupar el teu negoci amb majors garanties d’èxit. A més, rebràs formació especialitzada en diferents àrees empresarials i informació de les ajudes i subvencions que millor encaixen amb les necessitats específiques del teu projecte i/o empresa.

Més info

Vídeo de presentació

Ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis (rehabilitació habitatge)

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia 1 de febrer de 2022 (Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV), DOGV núm. 9261, de 21.01.2022.
Finalització termini de presentació: 20 d’abril de 2022.

Més informació

Informe Evaluación-val

GIRA Dones: el viatge de la dona emprenedora (sisena edició)

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, un any més, col·labora a la província de Castelló en el desenvolupament del projecte «GIRA Dones: el viatge de la dona emprenedora (sisena edició)», impulsat per COCA-COLA.

GIRA DONES pot oferir l’oportunitat de plasmar en el model “CANVAS” la il·lusió, la idea de negoci i trobar a través de l’emprenedoria un camí professional per a qualsevol dona. Així, en el context COVID, GIRA ofereix 12 hores de formació EN LÍNIA+ acompanyament opcional per a realitzar el CANVAS. Sempre acompanyades d’expertes en emprenedoria amb molts anys d’experiència. Les formacions acaben al juliol de 2022.

Una vegada acabada la formació, les dones passaran a formar part de la COMUNITAT GIRA DONES formada per dones de tota Espanya. Entre elles poden generar sinergies, intercanviar idees, fer col·laboracions, formar part de la Comunitad Linkedin etc. També poden presentar el seu projecte al CONCURS DE COCA-COLA.

Cap al mes de novembre hi haurà un Acte de Lliurament de PREMIS organitzat per COCA-COLA on es dona molta visibilitat a les dones guanyadores. Enguany hi haurà 4 PREMIS DE 5.000€ cadascun per als projectes guanyadors.

LINK DE PREINSCRIPCIÓ

https://experienciagira.com/woman/registration

Per a més informació pot dir-se a el 656513573.

Fullet explicatiu.

Pla Renhata – ajudes a la rehabilitació interior d’habitatges

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’INTERIOR DELS HABITATGES, EN EL MARC DEL PLA DE REFORMA INTERIOR D’HABITATGES, PLA RENHATA.

Condicions de la concessió de les ajudes:

– Podrà ser beneficiària d’aquestes subvencions qualsevol persona física, que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

– Les obres podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud, però en tot cas s’hauran d’haver acabar, com a màxim, en el termini de 6 mesos, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació en el DOGV de la resolució de concessió de les ajudes.

– Les obres s’hauran d’haver iniciat després del dia 1 de gener de 2021 i s’hauran d’haver finalitzat després de maig de 2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Inici a partir de l’1 de febrer i finalitzarà el 13 d’abril de 2022.

Més info

Calendari fiscal 2022 – Anunci de cobrança

Publicat al BOP núm. 9 de 10.01.2022 el Calendari fiscal 2022

Primer període

Primer periodo

Segon període

Segundo periodo

Tercer període

Tercer periodo

15 març fins al 16 maig

15 marzo al 16 mayo

5 maig fins al 5 juliol

5 mayo al 5 julio

5 juliol fins al 5 setembre

5 julio al 5 septiembre

IVTM

IBI URBANA

IBI RUS; IAE; TAXES (clavegueram, residus sòlids urbans i guals)