L’ajuntament en sessió plenària de 6 d’octubre de 2022, va aprovar el Pla de Mesures Antifrau el qual conté, en l’annex IV, el Codi de Conducta dels empleats públics als servei de l’Ajuntament de Vilafamés.

El Codi, constitueix una ferramenta essencial per a la millora de la qualitat institucional i reforçar la confiança de la ciutadania amb la institució, alineat amb una política de qualitat institucional.

Seguint el criteri establert per la OCDE a la seua «Recomendación sobre Integridad Pública de 26 de enero de 2017», el sector públic ha d’implementar sistemes d’integritat, promoure una cultura ètica i exercir el lideratge necessari en aquest àmbit i, per últim, demostrar una rendició de comptes real i efectiva, per a que els resultats de l’activitat administrativa arriben a la ciutadania i puguen ser compresos per aquesta.