La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix en el seu article 14.2, que les persones jurídiques, entre unes altres, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.
D’altra banda, l’article 12.1 estableix que les Administracions Públiques hauran de garantir que els interessats puguen relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, pel que posaran a la seva disposició els canals d’accés que siguen necessaris així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinen, per a això s’estableixen les Seus Electròniques.
Amb la finalitat de poder identificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques, serà necessari sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació», entre uns altres, per la qual cosa en la documentació adjunta s’informa del procediment i els impresos necessaris amb la finalitat de tramitar l’obtenció del certificat de Segell Electrònic d’Entitat.