El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, acordà sotmetre a exposició pública, per termini de 45 dies, la modificació puntual número 8 y número 9 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafamés. Vilafamés.

El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, va acordar sotmetre a exposició pública, pel termini de 45 dies, la modificació puntual número 8 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafamés que té per objecte canviar puntualment la redacció de l’article 5.2 Ús Industrial (I), en els seus apartats Use Industrial 3 (I.ind.3) i Ús Industrial 4 (I.ind.4), de manera que es concreten i relacionen de forma exhaustiva quins són les activitats permeses, en lloc de la referència genèrica (i no normativa) que es realitzava en la regulació actual que tenia com a base el derogat Nomenclátor d’Activitats Qualificades de 1990. No s’afecta cap altre paràmetre urbanístic vigent, sent un exercici de descripció detallada dels usos dels apartats I.ind.3 i I.ind.4, inclòs dins ús global (o dominant) Industrial (I).


El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de desembre de 2016, va acordar sotmetre a exposició pública, pel termini de 45 dies, la modificació puntual número 9 del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafamés que té per objecte augmentar la superfície del solar de propietat de l’Ajuntament a 264,86 m2 i adscriure a l’ús sanitari-assistencial tant planta baixa com a primera i segona. El creixement d’aquest solar es fa en detriment de la superfície de la plaça Germanes Mes, que per les seues dimensions, forma part de la xarxa viària, mantenint el estandar dotacional global de l’ordenació vigent.